BİKAM’ın faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitemiz akademik birimleri, merkezleri ve koordinatörlükleriyle iş birliği yaparak, Üniversite öğrencileri ve mezunlarının kariyer planlamalarını geliştirmeye ilişkin strateji, proje, program ve organizasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek,

b) Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik olarak kişisel potansiyellerini, özelliklerini, becerilerini, yönelim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danışmanlığı hizmeti vermek ve verilmesine aracılık etmek, iş arama davranışlarını ve süreçlerini geliştirmek,

c) Öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi, kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler vb. ile iş birliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri, kariyer fuarları, bilimsel etkinlikler, yarışmalar vb. faaliyetleri ve organizasyonları planlamak, düzenlemek veya destek olmak,

ç) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde kariyer geliştirme faaliyetlerine kaynak sağlayan proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek,

d) Mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek,

e) Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğrenciler, mezunlar, işverenler ile ilgili, BİKAM veri tabanı oluşturmak ve işletmek,

f) BİKAM’ın amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda tanıtıcı ve bilgilendirici yazılı ve görsel yayın yapmak,

g) Kariyer geliştirme kapsamı doğrultusunda sosyal iş ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

ğ) Üniversite ile kamu ve özel sektör arasında köprü kurarak gönüllü ve zorunlu iş/staj imkânları geliştirmek ve öğrencileri iş ortamına hazırlamaya yönelik faaliyetler yapmak,

h) Üniversitemizi tanıtım amaçlı faaliyetler organize etmek, desteklemek ve benzeri organizasyonlara katılım sağlamak,

ı) Üniversite mezunlarının üniversite sonrası yaşamlarında birbirleri ile yakın ilişki ve dayanışma içerisinde olmalarını sağlayacak sosyal faaliyetler düzenlemek,

i) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına destek olmak amacı ile gerekli olan test ve teknikleri uygulamak, bunların sonuçları doğrultusunda öğrencilere yol haritası çizmek,

j) Öğrencileri lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine ve çalışmalarına yönlendirmek,

k) Kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak, Üniversitenin öğrenci ve mezunlarının sosyal sorumluluk bilinçleri ile sosyal ve beşeri sermayelerini güçlendirmek ve geliştirmek.

Bu internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Siteyi kullanarak çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Kabul